ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด

Assistant Marketing Manager

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมทาน และสินค้าปรุงรส
2. ดำเนินการตามแผนการตลาดให้สำเร็จลุล่วง
3. ดูแล จัดสรร และควบคุมงบทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. วัดผลจากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และนำเสนอข้อสรุป/แนวทางต่อผู้บริหาร
5. หาโอกาสในการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติ
1. อายุ 25-30 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในสายงานการตลาด 3-5 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถใช้ Nielsen ได้