เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Warehouse Officer

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการส่งสินค้า
– บิลและใบกำกับภาษี
– ใบรายงานเที่ยวขนส่งสินค้า และใบสรุปยอดส่งสินค้า
2. จัดการเที่ยวรถเพื่อจัดส่งสินค้า
3. การโอนสินค้า
4. งานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
2. การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Offices ได้เป็นอย่างดี (เน้น Excel)
4. หากมีประสบการณ์ใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการงานคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทัศนคติบวก ยอมรับความแตกต่าง และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
7.ปฏิบัติงานที่คลังสินค้า สาย5 จ.นครปฐม